De doelstelling van het verwerken van persoonsgegevens

Stichting Vrienden van HOVO Utrecht verzamelt persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om deelnemers in te schrijven als donateur, voor een activiteit en voor gebruik door de administratie van de Vrienden van HOVO Utrecht. De gegevens zijn noodzakelijk om deelnemers op de hoogte te kunnen stellen van bijzonderheden binnen de stichting (bestuur, enz.), over komende activiteiten en van bijzonderheden omtrent de activiteit waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven.

Verantwoordelijken voor de bescherming van persoonsgegevens

Het bestuur van de Stichting Vrienden van HOVO Utrecht is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vrienden van HOVO Utrecht verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u zich opgeeft als donateur of inschrijft voor een activiteit:

  • Achternaam en voorletters/voornaam
  • E-mailadres
  • IBAN (in het geval dat de u toestemming geeft tot incasso)

Verder worden de volgende gegevens verwerkt indien ze (vrijwillig) aan Stichting Vrienden van HOVO Utrecht worden verstrekt:

  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

De bewaartermijn van de persoonsgegevens

Stichting Vrienden van HOVO Utrecht zal de verzamelde persoonsgegevens (in de vorm van een spreadsheetbestand in een computer en in een back-up op externe HD en/of USB-stick) niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het leveren van haar diensten. De financiële administratie wordt gedurende de wettelijke bewaartermijn (zeven jaren) bewaard. In de donateursadministratie worden persoonsgegevens verwijderd een jaar nadat op 31 december van enig jaar is gebleken dat een persoon voor dat jaar geen donatie heeft betaald. De persoonsgegevens van een deelnemer aan een activiteit worden 2 maanden na afloop van de activiteit verwijderd mits met de deelnemer financieel alles is afgehandeld.

Delen met derden van de persoonsgegevens

Stichting Vrienden van HOVO Utrecht verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de beheerder van de website) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vrienden van HOVO Utrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Stichting Vrienden van HOVO Utrecht neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen zonder verder opgaaf van redenen, mits Stichting Vrienden van HOVO Utrecht deze gegevens niet meer nodig heeft voor het doen van een geplande incasso.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar vriendenhovoutrecht@gmail.com of een brief naar Vrienden van HOVO Utrecht, Maliebaan 131, 3581 CK Utrecht

Het is daarbij noodzakelijk dat uw identiteit (of die van een gemachtigde) onomstotelijk kan worden vastgesteld.

Cookies

De website van de Vrienden van HOVO Utrecht gebruikt cookies. Het cookiebeleid is te vinden op Cookiebeleid – website Vrienden van HOVO Utrecht (vriendenhovoutrecht.nl)

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via vriendenhovoutrecht@gmail.com. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens of u kunt zich schriftelijk wenden tot de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Klik op de link om het reglement te downloaden.